III Śląski Kongres Prawa Oświatowego

Szkoła wobec wyzwań prawnych i organizacyjnych 2019/2020

Logo

 

TERMIN: 20 – 21 marca 2019 r.

Organizator: RODN „WOM” w Katowicach  

 

 

 

Logo Logo

Cele:

 1. Omówienie wybranych aktów prawnych dotyczących istotnych obszarów pracy szkoły.
 2. Zapoznanie dyrektorów i nauczycieli z aktami prawnymi związanymi z przygotowaniem szkół ponadpodstawowych do reformy 2019/2020 w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych.

20 marca 2019 r.

Program Kongresu

Część I. WYKŁADY (CZĘŚĆ PŁATNA)

GODZINA

TEMATYKA

PROWADZĄCY

10.00 - 10.10

Rozpoczęcie Kongresu

dr Jerzy Grad - dyrektor RODN „WOM” w Katowicach

10.10 – 10.55

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w pracy dyrektora

Edyta Śliwińska - radca prawny

10.55 – 11.40

Postępowanie skargowe w szkole i placówce

Adam Pukocz - konsultant RODN „WOM” w Katowicach

11.40 – 12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00 – 12.40

Ocena pracy nauczyciela od 1 stycznia 2019 r. bez tajemnic.

Władysław Mąsior- dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej,

Grzegorz Telok - konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej

12.40 – 13.25

Szkoła wobec dwóch podstaw programowych, czyli „dwie szkoły w jednej”

dr Ewa Chorąży - konsultant RODN „WOM”  w Katowicach

13.25 – 14.00

Zintegrowany System Kwalifikacji

Aleksandra Wojciechowska - doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

14.00 – 14.30

Realizacja działań z zakresu doradztwa zawodowego – współpraca z WUP

Grzegorz Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

14.30 – 15.00

LUNCH

Opłata za udział w części Pierwszej (Wykłady) wynosi 30 zł (w tym link z dostępem do materiałów, kawa i lunch). Aby zgłosić udział w części pierwszej Kongresu ZAPISZ SIĘ ONLINE NA CZĘŚĆ PIERWSZĄ>>

Część II. Bezpłatne Warsztaty (do wyboru) (BEZPŁATNE)

Warsztaty odbywają się w dwóch turach. Wybierz warsztat i wypełnij formularz.

I tura: od 15.00 do 16.30 (WYBIERZ JEDEN)

TEMATYKA WARSZTATÓW

PROWADZĄCY

 

Nowa podstawa programowa z biologii w szkole ponadpodstawowej.

Adam Pukocz - konsultant RODN „WOM” w Katowicach

zapisz się>>

Nowa podstawa programowa z historii w szkole ponadpodstawowej.

dr Ewa Chorąży - konsultant RODN „WOM” w Katowicach, Barbara Andrzejewska - ekspert zewnętrzny

zapisz się>>

Nowa podstawa programowa z wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej.

dr Barbara Freier-Pniok - ekspert zewnętrzny

zapisz się>>

Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Barbara Chuderska - doradca metodyczny z języka polskiego, Aldona Iskra-Musialska - doradca metodyczny z języka polskiego

zapisz się>>

Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej.

Aneta Zawada - ekspert zewnętrzny

zapisz się>>

Nowa podstawa programowa z geografii w szkole ponadpodstawowej.

Józef Soja - ekspert zewnętrzny

zapisz się>>

Nowa podstawa programowa z języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej.

Joanna Drążek,  dr Barbara Czwartos – konsultantki  RODN „WOM” w Katowicach

zapisz się>>

Przepisy prawa regulujące szkolnictwo branżowe.

Ewa Konikowska-Kruk - ekspert ds. szkolnictwa zawodowego

zapisz się>>

Jak uniknąć pułapek i usprawnić proces oceny pracy nauczyciela z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań?

Anna Stalmach-Tkacz, Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES

zapisz się>>

Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych

Ewa Jakubowska - konsultant RODN „WOM” w Katowicach

zapisz się>>

Zmiana prawa w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych – konsultacje grupowe

dr Jerzy Grad - dyrektor RODN „WOM” w Katowicach

zapisz się>>

II tura warsztatów w godzinach od 16.40 do 18.00 (WYBIERZ JEDEN)

Zintegrowany System Kwalifikacji z uwzględnieniem: kwalifikacji pełnych, cząstkowych, sektorowych, uregulowanych, rynkowych.

Aleksandra Wojciechowska - doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

zapisz się>>

Zmiany w przepisach prawa w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych - konsultacje grupowe

dr Jerzy Grad - dyrektor RODN „WOM” w Katowicach

zapisz się>>

EWD maturalne – konsultacje indywidualne

Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa – konsultanci  RODN „WOM” w Katowicach

zapisz się>>

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego – organizacja i planowanie pracy z uczniem

dr Barbara Czwartos,  Joanna Drążek - konsultantki RODN „WOM” w Katowicach

zapisz się>>

Statut szkoły - prawne inspiracje – konsultacje grupowe

Ewa Jakubowska – konsultant RODN „WOM” w Katowicach

zapisz się>>

Jak uniknąć pułapek i usprawnić proces oceny pracy nauczyciela z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań?

Anna Stalmach-Tkacz Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES

zapisz się>>

II DZIEŃ 21.03.2019 r.

ZAPISZ SIĘ ONLINE (ZBIORCZO) NA DRUGI DZIEŃ - WYKŁAD I 3 WARSZTATY - Zapisz_się>>

GODZINA

TEMATYKA

PROWADZĄCY

10.00 - 10.45

Wykład:

Zmiany w zawodach szkolnictwa branżowego: ogólne cele i zadania kształcenia, klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego, podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, możliwość nabywania dodatkowych kwalifikacji

Ewa Konikowska–Kruk -

ekspert ds. szkolnictwa zawodowego Warszawa

10.45 - 11.00

PRZERWA

Bezpłatne Warsztaty

 

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

11.00-11.50

Warsztat_nr_1

Warsztat_nr_2

Warsztat_nr_3

12.00-12.50

Warsztat_nr_3

Warsztat_nr_1_

Warsztat_nr_2

13.00-13.50

Warsztat_nr_2

Warsztat_nr _3

Warsztat_nr_1

         
 • Warsztat 1: Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego obowiązująca od 1września 2019 r. – prowadząca Maria Kaczmarek
 • Warsztat 2: Szkolne plany nauczania od 1września 2019 r. w szkołach branżowych, technikach i szkołach policealnych – prowadząca Małgorzata Łukaszewska
 • Warsztat 3: Programy nauczania zawodu od 1.09.2019 w szkołach branżowych, technikach i szkołach policealnych – prowadząca Lucyna Kubicka

INFORMACJE O WARSZTATACH

Dzień I – 20 marca 2019 r.

 1. Warsztaty Nowa podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej z … będą dotyczyły różnic pomiędzy dotychczas obowiązującą podstawą programową w szkole ponadgimnazjalnej a nową podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zalecane warunki i sposoby realizacji.

2.Warsztat Jak uniknąć pułapek i usprawnić proces oceny pracy nauczyciela z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań? będzie się składał z analizy pułapek i zagrożeń dotyczących procesu oceny i samooceny nauczyciela w kontekście nowelizacji przepisów, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2019 r., a także z pokazu oraz ćwiczeń konkretnych rozwiązań, które pomogą nie tylko uniknąć błędów, ale przede wszystkim dokonywać oceny pracy na wysokim poziomie merytorycznym i metodologicznym z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Warsztat prowadzony będzie w pracowni komputerowej.

 1. Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych – warsztat uczący, w jaki sposób tworzyć wewnętrzne akty prawne.
 2. Zmiana prawa w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych – konsultacje tematycznie związane z organizacją zajęć pozaszkolnych w świetle nowych podstaw prawnych (ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; rozporządzenie MEN z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki).
 3. Warsztat EWD maturalne to indywidualne konsultacje dotyczące EWD maturalnego w zakresie wskaźników trzyletnich oraz możliwości wykorzystania kalkulatora EWD 100.
 4. Warsztat Egzamin ósmoklasisty z języka obcego – organizacja i planowanie pracy z uczniem dotyczy omówienia zasad organizacyjnych egzaminu ósmoklasisty z języka obcego oraz przedstawienia sposobu wykorzystania wyników egzaminu próbnego do planowania programu poprawy efektów kształcenia.
 5. Statut szkoły – prawne inspiracje to warsztat, którego celem jest przedstawienie podstaw prawnych statutu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem szkoły ponadpodstawowej. Uczestnicy warsztatu zostaną zapoznani z dokumentami prawnymi, które można (należy) wykorzystać przy konstruowaniu statutu.
 6. Warsztat Zintegrowany System Kwalifikacji będzie dotyczył analizy obowiązujących rodzajów kwalifikacji oraz sposobów ich potwierdzania. Są to kwalifikacje osiągane formalnie (pełne i cząstkowe) i nieformalnie oraz poza formalnie.

Dzień II – 21 marca 2019 r.

Warsztat 1: Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego obowiązująca od 1 września 2019 r. – Warsztat będzie się składał z analizy części składowych wchodzących w skład nowej podstawy programowej obowiązującej od 1.09.2019 r. ze szczególnym zwróceniem uwagi na kryteria weryfikacji przydatne w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Warsztat 2: Szkolne plany nauczania od 1.09.2019 w szkołach branżowych, technikach i szkołach policealnych – Zaprezentowane zostaną założenia prawno-organizacyjne związane z opracowaniem tygodniowego wymiaru godzin w cyklu kształcenia w szkołach branżowych, technikach i szkołach policealnych. planu nauczania

Warsztat 3: Programy nauczania zawodu od 1.09.2019 w szkołach branżowych, technikach i szkołach policealnych – Programy nauczania zawodu od 1.09.2019 w szkołach branżowych, technikach i szkołach policealnych – warsztat uwzględniał będzie metodologię konstruowania lub modyfikowania programu nauczania zawodu oraz elementy składowe niezbędne w strukturze dokumentu.

https://www.womkat.edu.pl/pl/Info/III_Slaski_Kongres_Prawa_Oswiatowego_Szkola_wobec_wyzwan_prawnych_i_organizacyjnych_2019_2020

stopka