Deklaracja dostępności

Wstęp

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre dokumenty PDF powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • wiele zdjęć nie posiada pełnych opisów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

Niezgodności wymienione powyżej wynikają z przede wszystkim z faktu, iż treści te opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przekazane przez podmioty zewnętrzne i nie możemy ich poprawić. Jednak dokładamy starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację aktualizowano dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Czakański, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 351 19 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna:

 1. Podmiot prowadzi działalność w trzech budynkach.
 2. Dostosowanie wejść do budynków dla osób niepełnosprawnych: wejście do budynku głównego posiada podjazd
 3. Dostosowanie korytarzy: brak
 4. Dostosowanie schodów: brak
 5. Dostępność wind: brak
 6. Dostępność pochylni: brak
 7. Dostępność platform: brak
 8. Dostępność informacji głosowych: brak
 9. Dostępność pętli indukcyjnych: brak
 10. Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych: jest dostępne obok wejścia do budynku głównego
 11. Prawo wstępu z psem asystującym: możliwe
 12. Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: brak
stopka