WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE w Śl.TZN 2018/2019

„SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

Konkurs dotyczący profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

FORMA: film, teledysk, reportaż, animacja, itp. ; czas trwania: 2 minuty

TERMIN: do 15 IV 2019 – etap powiatowy

Szczegółowe informacje:

Regulamin
Zgłoszenie
Zgoda na udział
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W dniu 26.02.2019 r. gościliśmy w naszej Szkole przedstawiciela Śląskiego Centrum Profilaktyki, który w klasach 1b, 2c, 3a przeprowadził warsztaty na temat metod psychomanipulacji i werbunku do sekt. Pan jest terapeutą uzależnień, specjalistą do spraw sekt i grup psychomanipulacyjnych, doradcą zawodowym.

Każdy człowiek może stać się ofiarą różnego rodzaju sekt. Na terenie województwa śląskiego działa ok. 60 – 70 sekt. Działalność sekt jest bardzo często ukrywana pod różnego rodzaju inicjatywami czy zajęciami tzw. „edukacyjnymi”.

W trakcie warsztatów młodzież uzyskała informacje na temat mechanizmów psychomanipulacji jako metody werbunku do sekt. Pozyskała również informacje na temat sekt religijnych, ekonomicznych, terapeutycznych czy pseudoedukacyjnych.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Zostały przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Zaproszenie

KONKURSY PROFILAKTYCZNE

Ogłaszamy terminy eliminacji szkolnych do miejskich konkursów profilaktycznych:

  • plakat profilaktyczny (wersja papierowa lub elektroniczna) „Świat zamknięty w ekranie smartfona” – do 8 II 2019
  • projekt okładki (format A4) do publikacji „Bezpieczna Młodzież” – do 27 III 2019
  • spot profilaktyczny (film/spot 3-minutowy w formacie AVI lub MPEG4) „Jestem sobą i szanuję innych” – do 16 IV 2019

Prace proszę składać w gabinecie psychologów szkolnych

 

„KOREKTA” – WARSZTATY

Foto

W dniach 11 stycznia i 14 stycznia 2019 r. odbyły się w naszej Szkole zajęcia realizowane według programu „Korekta". Zajęcia dla młodzieży klas drugich przeprowadziła trenerka ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Celem warsztatów było dostarczenie wiedzy na temat zapobiegania pojawiających się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu.

Zajęcia przyczyniły się do większej świadomości młodzieży oraz unaoczniły zagrożenia wynikające z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi: alkohol, narkotyki, nikotyna. Spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Zostały przeprowadzone po raz kolejny w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

W ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w I okresie 2018/2019 zostały zorganizowane i przeprowadzone następujące działania:

- opracowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących środków psychoaktywnych,
- wydarzenie profilaktyczne „Szansa na sukces” kierowane do uczniów różnych klas obejmujące część wykładową i muzyczną. Spektakl został przedstawiony przez osoby, które pokonały uzależnienie od środków psychoaktywnych i obecnie dzielą się swoimi doświadczeniami z młodzieżą w przystępnej muzycznej i słownej formie,

Foto

- spotkanie dla klas pięciu klas pierwszych z przedstawicielem Śląskiego Centrum Profilaktyki dotyczące problematyki dopalaczy i narkotyków, ich wpływu na organizm młodego człowieka,
- warsztaty dla rodziców klas I na temat zagadnienia wpływu dopalaczy i narkotyków na organizm młodego człowieka – 19 XII 2018
- spotkanie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy z uczniami klas czwartych poświęcone problematyce przygotowania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy, radzenia sobie w sytuacji wystąpień publicznych, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,

Foto

- przeprowadzenie badań ankietowych w klasach drugich związanych z programem „Korekta” – przeciwdziałanie alkoholizmowi. W styczniu i w lutym zostaną przeprowadzone w ramach programu w klasach objętych badaniem ankietowym zajęcia profilaktyczne. Zajęcia przeprowadzi przedstawiciel Śląskiego Centrum Profilaktyki.

Tradycją Szkoły są zajęcia integracyjne. W bieżącym roku szkolnym odbywały się one na dwóch godzinach lekcyjnych. Zajęcia zostały przeprowadzone we wrześniu oraz na początku października, w interaktywnej formie, w bezpiecznej atmosferze.

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH MIASTA KATOWICE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

  • V Święto Profilaktyki – Katowice 2019

Opis wydarzenia: Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest: „Katowice miasto otwartych ludzi”.

Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

Święto Profilaktyki stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach – Miejskich Programów Profilaktycznych "Bezpieczny Gimnazjalista", "Bezpieczna Młodzież", Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych", Katowickiego Turnieju Debat Oksfordzkich, projektu profilaktycznego "Dzień Bezpiecznego Internetu".

V Święto Profilaktyki - Katowice 2019 stanowi projekt twórczej profilaktyki rówieśniczej, młodych ludzi rozmawiających ze swoimi rówieśnikami o sprawach trudnych. Zaproponowana konwencja realizacji profilaktyki jest wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, źródeł oddziaływania profilaktycznego przez sztukę: spektakle profilaktyczne, filmy, poezja, fotografia. Święto Profilaktyki jest swoistym manifestem młodych ludzi wyrażających swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom, przemocy, agresji i obojętności na drugiego człowieka. Projektowi towarzyszy propagowanie mody na życie bez uzależnień, dbałości o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo. W projekcie każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa.

 

  • Dzień Bezpiecznego Internetu

Konkurs na plakat profilaktyczny

Temat przewodni „Świat zamknięty w ekranie smartfona”

Opis wydarzenia: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach  zapraszają uczniów klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w konkursie na plakat profilaktyczny w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.

Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 4 marca 2019 r. w Pałacu Młodzieży
w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Na konkurs należy zgłaszać prace o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z delegacją swojej szkoły na podsumowanie projektu w dniu 4 marca 2019 roku. Wyróżnione  prace zostaną zaprezentowane podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019, autor najlepszego plakatu zostanie poproszony o jego omówienie.

Regulamin

 

  • Festiwal Przedstawień Profilaktycznych

Temat przewodni „Różnić się i szukać wspólnego celu”

Opis wydarzenia: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach zapraszają uczniów klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych.

Festiwal odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Na festiwal można zgłaszać spektakle o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.

Grupy teatralne biorące udział w Festiwalu, zostaną zaproszone na Festiwal wraz z reprezentacją swojej szkoły. Prezentowane spektakle zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spektakl zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019.

Regulamin

 

  • Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

Temat przewodni: „Jestem sobą i szanuję innych”

Opis wydarzenia: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają uczniów klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Katowice do udziału w Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.

Przegląd odbędzie się w dniu 14 maja 2019r w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.

Do Przeglądu można zgłaszać spoty o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.

Przeglądowi będzie towarzyszył Konkurs, w którym wyłonione zostaną najlepsze filmy.

Uczestnicy, którzy zgłoszą spoty do Konkursu, zostaną zaproszeni na Przegląd wraz z reprezentacją swojej szkoły.

Podczas Przeglądu wybrane spoty zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spot zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019.

Regulamin

 

  • Miejski Program Profilaktyczny „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ"

Konkurs Plastyczny na projekt okładki do publikacji zawierającej materiały edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych

Opis wydarzenia: Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki do wyżej wymienionej publikacji.

Celami konkursu jest inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, umożliwienie uczniom  prezentacji swoich talentów artystycznych, współuczestniczenie w tworzeniu  elementów programu profilaktycznego.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta Katowice. 

Regulamin

 

Ponadto w ramach działań profilaktycznych w mieście Katowice realizowane są programy, których koordynatorem jest Straż Miejska.

Logo

Tabela

Opis przedsięwzięć

 

stopka