SOS_3 OGŁOSZENIE

logo

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. Kierownik Projektu.
 2. Specjalista ds. wdrażania projektu.

Oferty (Załącznik nr1) należy składać w Kancelarii Szkoły pok. 12 do dnia 23 października 2020 r. do godz. 10:00.

 

Katowice: 2020-10-12

Dyrekcja Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko

KIEROWNIKA PROJEKTU

w ramach projektu SOS_3 Szkolenia otwartych szans

Do obowiązków kierownika projektu należy między innymi:

 • bieżący nadzór nad realizacją zadań projektu, w tym ścisła współpraca
  z członkami Zespołu Roboczego,
 • zwoływanie, organizacja i udział w pracach Zespołu Roboczego oraz spotkaniach związanych z realizacją projektu,
 • nadzór nad realizacją postępu rzeczowego projektu,
 • nadzór nad realizacją postępu finansowego projektu,
 • nadzór nad realizacją zakupów i pracami remontowymi,
 • nadzór nad realizacją wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • współpraca z pracodawcami i usługodawcami,
 • przeprowadzenie przetargów i zapytań ofert, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 • wypełnianie systemu w zakresie przetargów,
 • podejmowanie w porozumieniu z Koordynatorem ds. funduszy unijnych decyzji związanych z realizacją projektu,
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów,
 • nadzór nad rekrutacją uczestników do projektu i organizacją w ramach projektu zajęć,
 • nadzór nad prawidłowym rozdysponowaniem zakupionych w ramach projektu materiałów,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • bieżące przekazywanie Koordynatorowi ds. funduszy unijnych informacji
  o ewentualnie powstałych nieprawidłowościach, problemach i zagrożeniach związanych z realizacją zadań w projekcie,
 • promocja projektu zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
 • archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu.

Projekt będzie realizowany nieprzerwanie od 2 listopada 2020r do 31 października 2022r.

Wynagrodzenie będzie wynosić nie mniej niż 20% kosztów pośrednich przewidzianych
w projekcie na podstawie Umowy-zlecenie, która będzie podpisana z wykonawcą w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Oferty (załącznik nr1) należy składać w kancelarii szkoły pok.12 do dnia 23 października 2020r do godz. 10oo.

 

Katowice: 2020-10-12

Dyrekcja Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko

SPECJALISTA DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTU

w ramach projektu SOS_3 Szkolenia otwartych szans

Do obowiązków specjalisty do spraw wdrażania projektu należy między innymi:

 • przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu,
 • weryfikacja dokumentacji uczestników projektu,
 • wprowadzanie danych do systemu ewidencji uczestników i personelu projektu,
 • organizacja i monitorowanie realizacji form wsparcia w projekcie,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • rozdysponowanie zakupionych w ramach projektu materiałów,
 • przygotowywanie i przekazywanie Kierownikowi projektu Kwartalnego Harmonogramu Form Wsparcia, oraz jego bieżąca aktualizacja,
 • przygotowywanie i przekazywanie Kierownikowi projektu comiesięcznego sprawozdania z realizacji projektu, w szczególności zawierającego opis postępu rzeczowego, niezbędnego do przygotowania wniosku o płatność,
 • przygotowywanie badań ankietowych, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu oraz ewaluacja projektu,
 • bieżące przekazywanie Kierownikowi projektu informacji o ewentualnie powstałych nieprawidłowościach, problemach i zagrożeniach związanych z realizacją zadań w projekcie,
 • udział w pracach Zespołu Roboczego oraz spotkaniach związanych z realizacją projektu,
 • działania informacyjno-promocyjne zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji,
 • archiwizacja dokumentów związanych z realizacją Projektu.

 

Projekt będzie realizowany nieprzerwanie od 2 listopada 2020r do 31 października 2022r.

Wynagrodzenie będzie wynosić nie mniej niż 20% kosztów pośrednich przewidzianych
w projekcie na podstawie Umowy-zlecenie, która będzie podpisana z wykonawcą w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Oferty (załącznik nr1) należy składać w kancelarii szkoły pok.12 do dnia 23 października 2020r do godz. 10oo.

Do pobrania: załącznik nr 1

stopka