SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA XVI EDYCJA

Szkolna Internetowa Gra giełdowa 

Zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w projekcie „SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA”.

 1. Celem projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy”, zwanego dalej „Projektem”, o charakterze konkursowym, jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Projekt składa się z dwóch podprojektów: Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, zwanej dalej „SIGG” lub „Grą” oraz kursu e-learningowego, zwanego dalej „Kursem”.
 2. Projekt organizowany jest na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, zwanym dalej „Regulaminem SIGG” oraz Regulaminie kursu e-learningowego. Regulaminy określają zasady organizowania poszczególnych podprojektów oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w podprojekcie. Materiały reklamowe dotyczące Projektu mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 3. Regulamin SIGG oraz Regulamin kursu e-learningowego, jak również dodatkowe informacje o Projekcie, dostępne są na stronie internetowej: www.sigg.gpw.pl. Wszelkie wątpliwości dotyczące brzmienia Regulaminów rozstrzygane są przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania – w uzasadnionych przypadkach – zmian Regulaminów.
 4. Do gry zgłaszają się zespoły. Każdy Zespół biorący udział w Projekcie, musi liczyć nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4 osoby. Każdy uczeń biorący udział w Projekcie może należeć tylko do jednego Zespołu.

TERMINY

 1. SIGG składa się z dwóch etapów, z których pierwszy trwać będzie w terminie od 13 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r., a drugi od 26 lutego 2018 do 16 marca 2018 oraz finału, który odbędzie się w kwietniu 2018.
 2. Szczegółowy harmonogram Projektu w roku szkolnym 2017/2018: Gra:
 • 16 października – 10 listopada 2017 r. - rejestracja uczestników do udziału w Projekcie
 • 30 października – 10 listopada 2017 r. – Gra testowa
 • 13 listopada – 22 grudnia 2017 r. – I etap Gry
 • 26 lutego – 16 marca 2018 r. – II etap Gry
 • 11 kwietnia 2018 r. – Finał w Sali Notowań GPW

Zainteresowanych udziałem uczniów proszę, aby zgłosili się do mnie w terminie do 06 listopada 2017r.

Anna Komoniewska

stopka