SOS_3 informacje

Logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 135 327,50 zł
a)  środki unijne 965 028,37 zł
b) krajowe środki publiczne z budżetu państwa 113 532,75 zł
c) wkład własny z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 56 766,38 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 02.11.2020r. do 31.10.2022r. zdolności do zatrudnienia wśród
min. 60 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum nr 17) poprzez realizację staży
u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, rozwijanie kompetencji kluczowych, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez doposażanie laboratoriów, pracowni oraz sal lekcyjnych i  realizację doskonalenia zawodowego dla 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Plakat

stopka