Regulamin Konkursu ,,SUPERKLASA”

W konkursie biorą udział wszystkie klasy Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.

 1. FREKWENCJA
 • klasa otrzymuje punkty, jeżeli frekwencja za dany miesiąc przekroczy 80%;
 • punktacja za frekwencję przyznawana jest do końca maja;
 • frekwencję za maj w klasach IV daje średnia frekwencja z II semestru;
 • do punktacji wlicza się także ogólna frekwencja po I semestrze, II semestrze i Punktacja przedstawia się następująco:

100%

- 95%

20 pkt

94%

- 90%

15 pkt

89%

- 85%

10 pkt

84%

- 80%

5 pkt

  B.     ŚREDNIA OCEN

 • średnia ocen obliczana jest na koniec I i II semestru;
 • za każdego ucznia, który uzyskał średnią ocen powyżej 4,5 klasa otrzymuje 20 pkt;
 • skala punktów odpowiada ilości klas w szkole, np.32 mnożone przez ilość miesięcy w semestrze,
  a każda następne miejsce o jeden punkt mniej wg wzoru:

 

I semestr

II semestr

I miejsce

32 x 4 miesiące

32 x 5 miesięcy

II miejsce

31 x 4 miesiące

31 x 5 miesięcy

III miejsce

30 x 4 miesiące

30 x 5 miesięcy

itd.

 

 

 C.    UDZIAŁ W OLIMPIADACH, KONKURSACH I ZAWODACH

 • konkursy wewnątrzszkolne:

I miejsce – 15 pkt II miejsce – 10 pkt III miejsce – 5 pkt

 • konkursy pozaszkolne:
  • za zdobyte miejsce w konkursie pozaszkolnym uczeń otrzymuje:

                                          za I miejsce – 50 pkt

                                          za II miejsce – 40 pkt

                                          za III miejsce – 30 pkt

                                          za wyróżnienie – 20 pkt

 • laureat olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim uzyskuje 100 pkt
 • za rozgrywki sportowe uczeń otrzymuje:

                                          za I miejsce – 20 pkt

                                          za II miejsce – 15 pkt

                                          za III miejsce – 10 pkt

                                          za udział – 5 pkt

 D.    CZYTELNICTWO

 • punkty przyznawane są na koniec I i II semestru;
 • skala punktów odpowiada ilości klas w szkole i tak , np. za pierwsze miejsce przyznaje się 32 pkt, a za każde kolejne o jeden punkt

E.     UCZESTNICTWO W ŻYCIU SZKOŁY

 • za udział w akademii uczeń otrzymuje 5 pkt dla klasy, do której uczęszcza;
 • dodatkowa punktacja za pozostałe imprezy może zostać wprowadzona po uprzednim ustaleniu z Radą Rodziców, Dyrekcją Szkoły i Samorządem Szkolnym;
 • za nieobecność przedstawicieli klas na zebraniu Samorządu Szkolnego klasa otrzymuje minus 20

F.    INNE

 • Za udział w wolontariacie potwierdzonym zaświadczeniem od organizatorów, np. WOŚP, hospicjum, koło wolontariuszy, itp. uczeń otrzymuje 5 pkt
 • Wyniki rywalizacji zostaną obliczone przez powołaną przez opiekunów Samorządu 3-osobową komisję po zakończeniu I semestru oraz  pod  koniec roku szkolnego i ogłoszone podczas akademii
 • z okazji zakończenia roku szkolnego. Wysokość nagród ustala Rada Rodziców. Nagroda pieniężna zostanie  przeznaczona  na dofinansowanie  do wycieczki  szkolnej w klasach I-III, a w przypadku zwycięstwa klasy IV na dowolne cele klasy.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu uczniowskiego na wniosek Nauczycieli, Dyrekcji i Rady Rodziców punkty będą odejmowane.
stopka