Technik energetyk

Technik EnergetykUczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii, prowadzenia gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami, nadzorowania  i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z przepływem  i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych, przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń chłodnictwa, klimatyzacji  i wentylacji, wykonywania montażu instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, użytkowania systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych. 

Absolwenci klasy w zawodzie technik energetyk będą przygotowani do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz do organizowania procesu produkcji. W przyszłości mogą być również

zatrudnieni w przedsiębiorstwach branży energetycznej. W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę nas studiach kierunkowych i innych. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika energetyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

- eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,

- eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
matematyka
fizyka

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka

 

stopka