Regulamin SSM "Ślązaczek" dla uchodźców

Regulamin
dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Ślązaczek”

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

Zasady korzystania ze Schroniska

§ 1

 1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje uchodźcom z Ukrainy przybyłym po agresji Rosji na Ukrainę lub skierowanym do placówki przez Urząd Miasta Katowice.
 2. Schronisko otwarte jest całą dobę, natomiast drzwi schroniska są zamykane o godz. 22.00, a otwierane o godz. 6.00. Pracownik recepcji ze względu na bezpieczeństwo może odmówić otwarcia schroniska w godz. od 23.00 do 6.00. Mieszkańcy, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą ze Schroniska, nie powinni zakłócać ciszy nocnej pozostałym osobom. Odstępstwa od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika Schroniska.
 3. W Schronisku obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 4. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach.
 5. Za szkody powstałe w mieniu Schroniska winny płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej zakupowi zniszczonej rzeczy po cenach bieżących bądź kosztach przywrócenia jej do stanu pierwotnego. Za zniszczenie ścian pobierana jest odszkodowanie w wysokości kosztów renowacji danej ściany.
 6. Na terenie Schroniska mogą przebywać wyłącznie osoby w nim zameldowane.
 7. W Schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz postoju pojazdów samochodowych, jeżeli ich właściciele nie uzyskali specjalnego zezwolenia od dyrektora szkoły. Dopuszcza się wjazd pojazdów samochodowych na teren obiektu tylko na czas zakwaterowania. Pojazdy samochodowe parkujące na terenie obiektu bez zgody kierownictwa są blokowane przez funkcjonariuszy straży miejskiej.
 9. Na terenie Schroniska wyznaczone są miejsca palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 10. Na terenie Schroniska oraz całego obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających i uprawiania gier hazardowych.
 11. Na teren Schroniska nie będą wpuszczane osoby zameldowane będące pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
 12. Na teren Schroniska oraz całego obiektu nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni ostrej, gazowej, miotaczy gazu, straszaków, noży o długości ostrza przekraczającej 7 cm, kusz, itp.) materiałów wybuchowych (w tym rac, fajerwerków, świec dymnych, itp.), środków żrących, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie zdrowia i życia.
 13. Osoby będące w posiadaniu alkoholu lub przedmiotów wymienionych w punkcie 12 są zobowiązane zdeponować je u kierownika Schroniska lub recepcjonisty.
 14. Osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte ze Schroniska bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 15. Uwagi i wnioski goście Schroniska mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres kierownika Schroniska lub dyrektora szkoły.
 16. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących organizacji pobytu w Schronisku, korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika lub recepcjonisty.
 17. Zniszczenie mienia współlokatorów, wywoływanie konfliktów, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych pensjonariuszy i pracowników, interwencje Policji lub Straży Miejskiej spowodowane naruszeniem regulaminu powoduje natychmiastowe wymeldowanie bez możliwości ponownego zakwaterowania.
 18. Wszelkiego rodzaju konflikty rodzinne, szczególnie zachowania godzące w dobro dzieci, zachowania noszące znamiona patologii, powodujące dyskomfort mieszkania osób zakwaterowanych będą zgłaszane Policji oraz MOPS. Będą również poddane analizie dyrektora i kierownika czego skutkiem może być podjęcie decyzji o usunięciu osób z grona mieszkańców schroniska.
 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o ponownym zakwaterowaniu może podjąć dyrektor szkoły oraz kierownik Schroniska.

Postanowienia końcowe

§ 2

 1. Regulamin podaje się do wiadomości osobom zakwaterowanym i osobom ubiegającym się o zakwaterowanie.
 2. Regulamin jest dostępny w holu recepcyjnym, u kierownika oraz na stronie internetowej schroniska.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 września 2022 roku.