Technik elektryk

elektryk
W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie: pomiarów elektrycznych, wykonywania prac montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych, eksploatacji urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych, wykonywania prac montażowych w układach automatyki, zabezpieczeń sygnalizacji i pomiarów, wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych, przeprowadzania przeglądów i konserwacji maszyn elektrycznych oraz instalowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz coraz powszechniejszej w nowoczesnych urządzeniach elektrycznych energoelektroniki.

Zajęcia praktyczne realizowane są w szkolnych warsztatach i pracowniach. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach energetycznych i elektrowniach, firmach zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz w firmach zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego.

Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych. Po ukończeniu szkoły można założyć własną firmę wykonującą instalacje elektryczne w różnych obiektach.

W chwili obecnej elekrycy, bedący naszymi absolwentami, natychmiast po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę. W każdym roku wiele firm składa naszym uczniom propozycję pracy, którą mogą rozpocząć tuż po ukończeniu szkoły, albo nawet jeszcze w trakcie nauki.

Kwalifikacje, które uzyskuje absolwent w zawodzie technik elektryk:

  • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Uczniowie w tej klasie realizują następujące obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • fizyka.

Podczas rekrutacji do tej klasy punktowane są następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka