Technik elektronik

elektronik
W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i szereg praktycznych umiejętności w zakresie: wykonywania prostych układów elektronicznych, instalowania i serwisowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się oscyloskopami, miernikami cyfrowymi, komputerowymi systemami pomiarowymi oraz nowoczesnymi narzędziami do montażu elementów i układów elektronicznych. Zapoznaje się z wiedzą z zakresu elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, urządzeń elektronicznych radiowo-telewizyjnych, montażu i konfigurowania sieci komputerowych oraz nowoczesnych systemów mikroprocesorowych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych, pracowniach i własnych warsztatach na terenie szkoły. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach produkujących i serwisujących różnorakie urządzenia elektroniczne, w firmach montujących i konfigurujących sprzęt komputerowy oraz dostarczających usługi sieciowe. Mogą również szukać zatrudnienia w firmach wykonujących usługi pomiarowe. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, co poszerza dodatkowo możliwości znalezienia pracy. Po ukończeniu szkoły mogą założyć własną firmę oferującą usługi w zakresie montażu i serwisowania sprzętu komputerowego i sieci komputerowych.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika elektronika.

W chwili obecnej elektronicy, bedący naszymi absolwentami, natychmiast po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę. W każdym roku wiele firm składa naszym uczniom propozycję pracy, którą mogą rozpocząć tuż po ukończeniu szkoły, albo nawet jeszcze w trakcie nauki.

Kwalifikacje, które uzyskuje absolwent w zawodzie technik elektronik:

  • wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
  • eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Uczniowie w tej klasie realizują następujące obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • fizyka.

Podczas rekrutacji do tej klasy punktowane są następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka