Technik analityk

analityk
Podstawowe zadania chemika-analityka to oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii. Nauka obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy technika analityka. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię chemiczną, gdzie uczeń w trakcie nauki zdobywa wiele praktycznych umiejętności pracy w laboratorium. Pracownia przygotowana jest do nauki analizy jakościowej, ilościowej oraz instrumentalnej.

Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Do potencjalnych miejsc pracy zaliczyć można przede wszystkim:

 • laboratoria przemysłowe (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod, analizowanie przyczyn awarii),
 • laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery),
 • laboratoria pracujące dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych),
 • laboratoria pracujące na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu itp.),
 • laboratoria kliniczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego na kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika analityka. Mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: chemicznym, biochemicznym, farmaceutycznym, analityki medycznej, ochrony środowiska itp. Technicy analitycy znaleźć mogą również zatrudnienie w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii, historii i innych.

Kwalifikacje, które uzyskuje absolwent w zawodzie technik analityk:

 • przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych,
 • wykonywanie badań analitycznych.

Uczniowie w tej klasie realizują następujące obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • chemia

Podczas rekrutacji do tej klasy punktowane są następujące przedmioty:

 • język polski
 • chemia
 • biologia
 • matematyka