Technik mechanik

mechanik
Nauka obejmuje kształcenie polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika, do obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Uczniowie zdobywają w trakcie nauki umiejętności użytkowania programów do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania.

Po zakończeniu kształcenia absolwenci potrafią: organizować i nadzorować produkcję, montaż, naprawę i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozować i konfekcjonować produkty, roboty, manipulatory i inne; uruchamiać, regulować i sprawdzać instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywać i usuwać przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Absolwenci klasy w zawodzie technik mechanik będą przygotowani do wykonywania następujących zadań: wytwarzania części maszyn i urządzeń, dokonywania montażu, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń, organizowania procesu produkcji.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Będą przygotowywani również do założenia własnej firmy oraz mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

W trakcie nauki uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika mechanika.

Kwalifikacje dla zawodu technik mechanik:

  • obsługa i montaż maszyn i urządzeń,
  • organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Uczniowie w tej klasie realizują następujące obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • fizyka.

Podczas rekrutacji do tej klasy punktowane są następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka