Technik energetyk

energetyk
Uczeń kształcacy się w zawodzie technik energetyk zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: nadzorowania przebiegu procesów energetycznych, prowadzenia gospodarki paliwowej, wodnej oraz oczyszczania spalin, nadzorowania i obsługiwania maszyn oraz urządzeń energetycznych, budowy i zasady działania konwencjonalnych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii, eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych, użytkowania systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Absolwenci kształcący się w zawodzie technik energetyk będą przygotowani do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz do organizowania procesu produkcji. W przyszłości mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach branży energetycznej.

W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP, ułatwiającego podjęcierzyszłej pracy zawodowej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach kierunkowych i pokrewnych. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu wyższych uczelni.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika energetyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

  • montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,
  • montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

Uczniowie w tej klasie realizują następujące obowiązkowe przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • fizyka.

Podczas rekrutacji do tej klasy punktowane są następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka